Tính giá xuất kho

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Kho >

Tính giá xuất kho

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép thực hiện tính giá xuất kho VTHH, cập nhật giá xuất kho vào các phiếu xuất kho trong kỳ

Cách thao tác

Tại phân hệ Kho, chọn chức năng Tính giá xuất kho bên thanh tác nghiệp, xuất hiện giao diện Tính giá xuất kho

Phương pháp bình quân cuối kỳ:

Tinhnangmoi_R17_KTmuontinhgiaxuatkhoBQtheothangquynam_tinh1lanchocanam_b1

Đối với phương pháp bình quân cuối kỳ, cần lựa chọn tính giá theo kho hay không theo kho: Nếu tính giá theo kho thì giá của từng vật tư sẽ được tính bình quân trên từng kho, nếu tính giá không theo kho thì giá của từng vật tư sẽ được tính bình quân trên tất cả các kho.

Đối với dữ liệu đa chi nhánh: giá của từng vật tư sẽ được tính chung cho tất cả các chi nhánh phụ thuộc

Phương pháp bình quân tức thời:

Tinh_gia_xuat_kho_BQTT

Đối với phương pháp bình quân tức thời: Khi ghi sổ từng chứng từ xuất kho, chương trình luôn cập nhật giá xuất cho phiếu xuất đó. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc, có thể phát sinh sửa hoặc chèn thêm chứng từ ở trước các phiếu xuất đã được tính giá, khi đó cần phải thực hiện tính giá xuất kho để tính lại giá cho các phiếu xuất phía sau.

Tùy chọn Tính theo kho hoặc Tính giá không theo kho sẽ được tích tự động theo thiết lập ở menu Hệ thống\Tùy chọn\Vật tư hàng hóa

Đối với dữ liệu đa chi nhánh: giá của từng vật tư sẽ được tính độc lập theo từng kho và từng chi nhánh

Phương pháp nhập trước xuất trước

Tinh_gia_xuat_kho_BQTT

Đối với phương pháp nhập trước xuất trước: Khi ghi sổ từng chứng từ xuất kho, chương trình luôn cập nhật giá xuất cho phiếu xuất đó. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc, có thể phát sinh sửa hoặc chèn thêm chứng từ ở trước các phiếu xuất đã được tính giá, khi đó cần phải thực hiện tính giá xuất kho để tính lại giá cho các phiếu xuất phía sau.

Đối với dữ liệu đa chi nhánh: giá của từng vật tư sẽ được tính độc lập theo từng kho và từng chi nhánh

Phương pháp đích danh

Tinh_gia_xuat_kho_BQTT

Đối với phương pháp đích danh: Khi ghi sổ từng chứng từ xuất kho, chương trình luôn cập nhật giá xuất cho phiếu xuất đó. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc có thể phát sinh lỗi nên cần thực hiện tính giá xuất kho để đảm bảo tính đúng đắn của giá xuất.