Bảng kiểm kê vật tư hàng hóa

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Kho > Kiểm kê kho >

Bảng kiểm kê vật tư hàng hóa

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép lập bảng kiểm kê vật tư hàng hóa để lưu lại kết quả của từng lần kiểm kê, xử lý kết quả kiểm kê bằng cách lập phiếu nhập, phiếu xuất kho để điều chỉnh chênh lệch

Cách thao tác

Tại phân hệ Kho, chọn chức năng Kiểm kê bên thanh tác nghiệp (hoặc trên tab Kiểm kê chọn chức năng Thêm), xuất hiện giao diện:

Kiem_ke_VTHH_01

Chọn kho cần kiểm kê, Ngày kiểm kê. Sau đó, nhấn Đồng ý, xuất hiện giao diện chi tiết Bảng kiểm kê vật tư hàng hóa

Kiểm kê giá trị: Tích chọn vào đây nếu cho nhu cầu kiểm kê cả giá trị của vật tư hàng hóa

Nhấn Xuất khẩu danh sách VTHH để xuất khẩu danh sách VTHH ra Excel để đi kiểm kê thực tế

Căn cứ vào kết quả kiểm kê, tại tab VTHH cần điều chỉnh, chọn các mặt hàng có chênh lệch, sau đó nhập số lượng/giá trị kiểm kê thực tế

HDSD_KHO_KIEMKE_BangkiemkeVTHH_01

Nhấn Cất chứng từ

Nhấn chọn biểu tượng Lập phiếu nhập HDSD_KHO_iconLapphieunhap_01 trên thanh công cụ để lập phiếu nhập VTHH kiểm kê thừa:

HDSD_KHO_KIEMKE_Phieunhapkhotukiemke_01

Nhấn Cất chứng từ

Nhấn chọn biểu tượng Lập phiếu xuất HDSD_KHO_iconLapphieuxuat_01 trên thanh công cụ để lập phiếu xuất VTHH kiểm kê thiếu:

HDSD_KHO_KIEMKE_Phieuxuatkhotukiemke_01

Nhấn Cất chứng từ