Kiểm kê kho

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Kho >

Kiểm kê kho

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép quản lý danh sách các bảng kiểm kê vật tư hàng hóa

HDSD_KHO_Kiemkekho_manhinhds

Trên tab Kiểm kê, có thể thực hiện các chức năng sau:

8 Lập bảng kiểm kê vật tư hàng hóa

Xem thêm

Giới thiệu chức năng chung trên thanh công cụ tại các phân hệ nghiệp vụ