Cập nhật giá nhập kho thành phẩm

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Kho >

Cập nhật giá nhập kho thành phẩm

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép cập nhật đơn giá cho các phiếu nhập kho thành phẩm trong kỳ trong trường hợp doanh nghiệp không sử dụng chức năng Tính giá thành của phần mềm.

Cách thao tác

Vào menu Nghiệp vụ\Kho\Cập nhật giá nhập kho thành phẩm

Thực hiện các thao tác như hình dưới đây

HDSD_KHO_Capnhatgianhapkhothanhpham_01

Sau khi nhấn nút Thực hiện, chương trình cập nhật đơn giá và tự tính lại thành tiền vào dòng chứng từ của mặt hàng trên loại phiếu nhập kho đã chọn (không quan tâm định khoản). Riêng đối với nhập kho từ kiểm kê thì phải trừ nhập kho từ kiểm kê có số lượng =0. Chỉ cập nhật vào các chứng từ có hạch toán Nợ 15x/Có 154 (ngoại trừ Nợ 154/có 154)

  NOTE_iconnote 1.Có thể thực hiện nhập khẩu giá nhập kho thành phẩm bằng cách nhấn chuột phải tại phần grid hàng hóa trên giao diện Cập nhật giá nhập kho thành phầm và chọn Nhập khẩu từ Excel hoặc nhấn nút Nhập khẩu từ Excel. Thao tác chi tiết tham khảo tại đây.

2.  Đối với các đơn vị sử dụng phương pháp tính giá xuất kho bình quân cuối kỳ, bình quân tức thời, nhập trước xuất trước, sau khi thực hiện "Cập nhật giá nhập kho thành phẩm" thì cần phải thực hiện chức năng "Tính giá xuất kho" để cập nhật giá xuất cho các phiếu xuất kho trong kỳ. Còn đối với phương pháp đích danh: khi thực hiện chức năng này thì chương trình đồng thời cập nhật giá xuất kho cho các phiếu xuất kho trong kỳ