Thiết lập thông tin cơ quan thuế và đại lý thuế

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Thuế >

Thiết lập thông tin cơ quan thuế và đại lý thuế

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép thiết lập thông tin cơ quan thuế quản lý đơn vị và đại lý thuế của đơn vị

Cách thao tác

Vào menu Nghiệp vụ\Thuế\Thiết lập thông tin cơ quan thuế và đại lý thuế

Khai báo thông tin cơ quan thuế quản lý đơn vị tại tab Thông tin cơ quan thuế

HDSD_THUE_Thietlapthongtincoquanthue_dailythue_b1

Khai báo thông tin đại lý thuế của đơn vị

HDSD_THUE_Thietlapthongtincoquanthue_dailythue_b2

Sau khi hoàn tất việc khai báo thông tin cơ quan thuế và đại lý thuế, nhấn Cất để lưu lại thông tin đã thiết lập.