Báo cáo thuế

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Thuế >

Báo cáo thuế

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

Cho phép chọn tham số để xem hoặc in các báo cáo thuế tại phần cây báo cáo trên phần mềm MISA SME.NET 2015. Các báo cáo thuế phần mềm cung cấp bao gồm:

01-TNDN: Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào không có hóa đơn

Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào (Mẫu quản trị)

Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ bán ra (Mẫu quản trị )

Bảng tổng hợp quyết toán thuế GTGT năm

 

Cách thao tác

hmtoggle_plus101-TNDN: Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào không có hóa đơn

Nhấn chọn biểu tượng icon_caybaocao để vào cây báo cáo của phần mềm

Tinhnangmoi_R11_bangkethumuaHHDVMVkhonghoadon_b1

Khai báo tham số muốn xem, in bảng kê thu mua hàng hóa dịch vụ mua vào không có hóa đơn

Tinhnangmoi_R11_bangkethumuaHHDVMVkhonghoadon_b2

Sau khi nhấn Đồng ý phần mềm sẽ chuyển đến màn hình kết quả Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào không có hóa đơn tương ứng

Tinhnangmoi_R11_bangkethumuaHHDVMVkhonghoadon_b3

hmtoggle_plus1Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào (Mẫu quản trị)/Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ bán ra (Mẫu quản trị )

Nhấn chọn biểu tượng icon_caybaocao để vào cây báo cáo của phần mềm

HDSD_BAOCAOTHUE_B3

Khai báo tham số muốn xem, in Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào (Mẫu quản trị) hoặc Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra (Mẫu quản trị)

HDSD_BAOCAOTHUE_B4

Sau khi nhấn Đồng ý phần mềm sẽ chuyển đến màn hình kết quả Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào (Mẫu quản trị) hoặc Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra (Mẫu quản trị)

HDSD_BAOCAOTHUE_B5

hmtoggle_plus1Bảng tổng hợp quyết toán thuế GTGT năm

Nhấn chọn biểu tượng icon_caybaocao để vào cây báo cáo của phần mềm

Bang_th_qt_thue_GTGT_nam_5

Khai báo tham số muốn xem báo cáo

Bang_th_qt_thue_GTGT_nam_2

Sau khi nhấn Đồng ý phần mềm sẽ chuyển đến màn hình kết quả Bảng tổng hợp quyết toán thuế GTGT năm

Bang_th_qt_thue_GTGT_nam_3