Giá thành

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ >

Giá thành

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Phân hệ Giá thành cho phép quản lý hoạt động tính giá thành sản phẩm theo nhiều phương pháp khác nhau tuân thủ theo Thông tư 200/2014/TT-BTC hoặc Quyết định 48 (QĐ48) như sau:

Giá thành theo phương pháp giản đơn

Giá thành theo phương pháp hệ số, tỷ lệ

Giá thành công trình/vụ việc

Giá thành đơn hàng

Giá thành hợp đồng

Quy trình nghiệp vụ:

HDSD_GIATHANH_Quytrinh

Tải tất cả phim hướng dẫn các nghiệp vụ Giá thành theo QĐ 48 tại đây

Tải tất cả phim hướng dẫn các nghiệp vụ Giá thành theo TT 200 tại đây

Xem thêm

Ẩn/hiện các tab trên phân hệ Giá thành