Khai báo định mức phân bổ chi phí theo đối tượng THCP

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Giá thành >

Khai báo định mức phân bổ chi phí theo đối tượng THCP

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép khai báo định mức chi phí của từng đối tượng THCP theo từng yếu tố để phục vụ cho việc phân bổ chi phí chung theo định mức khi tính giá thành theo phương pháp giản đơn, hệ số/tỷ lệ.

Cách thao tác

Vào menu Nghiệp vụ\Giá thành\Khai báo định mức phân bổ chi phí theo đối tượng THCP:

R21.18.38

Nhập định mức chi phí vào các cột nguyên vật liệu, nhân công, khấu hao, chi phí mua ngoài, chi phí khác... theo từng đối tượng tập hợp chi phí đã được khai báo trên danh mục Đối tượng tập hợp chi phí.

Sau khi khai báo xong, nhấn Cất.

NOTE_iconnoteCó thể khai báo định mức cho nhiều đối tượng tập hợp chi phí cùng lúc bằng cách sử dụng chức năng Nhập khẩu từ excel .

   Có thể Xuất khẩu ra excel ngay trên giao diện Khai báo định múc phân bổ chi phí theo đối tượng THCP