Khai báo định mức giá thành thành phẩm

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Giá thành >

Khai báo định mức giá thành thành phẩm

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép khai báo định mức chi phí của từng thành phẩm theo từng yếu tố để phục vụ cho việc đánh giá sản phẩm dở dang theo định mức khi tính giá thành theo phương pháp giản đơn, hệ số/tỷ lệ.

Cách thao tác

Vào menu Nghiệp vụ\Giá thành\Sản xuất liên tục giản đơn (hoặc Sản xuất liên tục hệ số, tỷ lệ), chọn chức năng Khai báo định mức giá thành thành phẩm:

Dinh_muc_gia_thanh_theo_thanh_pham

Nhập định mức chi phí vào các cột nguyên vật liệu, nhân công, khấu hao, chi phí mua ngoài, chi phí khác... theo từng thành phẩm đã được khai báo trên danh mục Vật tư hàng hoá.

Sau khi khai báo xong, nhấn Cất.

NOTE_iconnoteCó thể khai báo định mức cho nhiều thành phẩm cùng lúc bằng cách sử dụng chức năng Nhập khẩu từ excel.