Sản xuất liên tục giản đơn

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Giá thành >

Sản xuất liên tục giản đơn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Quản lý các kỳ tính giá thành cho các đối tượng tập hợp chi phí theo phương pháp sản xuất liên tục giản đơn.

HDSD_GIATHANH_Sanxuatlientucgiandon_manhinhds

Trên tab Sản xuất liên tục - Giản đơn, có thể thực hiện các chức năng sau:

8 Lập kỳ tính giá thành

8 Tính giá thành theo phương pháp giản đơn

8 Kết chuyển chi phí

8 Tập hợp chi phí trực tiếp

8 Tập hợp khoản giảm giá thành

8 Bảng tập hợp chi phí theo yếu tố

8 Bảng tập hợp chi phí theo khoản mục

Xem thêm

Giới thiệu chức năng chung trên thanh công cụ tại các phân hệ nghiệp vụ