Tập hợp khoản giảm giá thành

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Giá thành > Sản xuất liên tục giản đơn >

Tập hợp khoản giảm giá thành

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Hỗ trợ kế toán tập hợp toàn bộ các khoản làm giảm giá thành của thành phẩm sản xuất theo phương pháp giản đơn. Ví dụ: phế liệu thu hồi, sản phẩm hỏng ...

Cách thao tác

Tại phân hệ Giá thành\tab Sản xuất liên tục - Giản đơn, chọn kỳ tính giá thành từ danh sách, sau đó nhấn chuột phải và chọn chức năng Tập hợp khoản giảm giá thành:

HDSD_GIATHANH_Giandon_taphopkhoangiamgiathanh

Hệ thống sẽ tự động thống kê các chứng từ kế toán phát sinh Có TK 154 có chi tiết theo các đối tượng tập hợp chi phí thuộc vào kỳ tính giá thành đang chọn.

Sau khi kiểm tra xong, nhấn Đóng.

NOTE_iconnoteHệ thống cho phép xuất khẩu bảng tập hợp khoản giảm giá thành ra excel thông qua chức năng Xuất khẩu.