Lập kỳ tính giá thành liên tục giản đơn

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Giá thành > Sản xuất liên tục giản đơn >

Lập kỳ tính giá thành liên tục giản đơn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép khai báo kỳ tính giá thành theo phương pháp giản đơn cho các đối tượng tập hợp chi phí thuộc loại Sản phẩm.

Cách thao tác

Tại phân hệ Giá thành\tab Sản xuất liên tục - Giản đơn, chọn chức năng Xác định kỳ tính giá thành bên thanh tác nghiệp (hoặc chọn chức năng Thêm trên thanh công cụ):

HDSD_GIATHANH_Sanxuatlientucgiandon_Lapkytinhgiathanhlientucgiandon

Sau khi khai báo xong thông tin kỳ tính giá thành, nhấn Cất.

NOTE_iconnote1. Một đối tượng tập hợp chi phí không thể cùng tồn tại trên các kỳ tính giá thành có thời gian trùng nhau.

            2. Có thể tự chọn các đối tượng tập hợp chi phí bằng cách nhấn nút Chọn. Ngược lại để loại bỏ 1 đối tượng THCP thì chọn đối tượng đó rồi nhấn nút Loại bỏ

HDSD_GIATHANH_Sanxuatlientucgiandon_Lapkytinhgiathanhlientucgiandon_note