Bảng tập hợp chi phí theo khoản mục

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Giá thành > Sản xuất liên tục giản đơn >

Bảng tập hợp chi phí theo khoản mục

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Hỗ trợ kế toán tổng hợp chi phí dở đầu kỳ, phát sinh trong kỳ, dở cuối kỳ của từng đối tượng THCP theo từng khoản mục chi phí

Cách thao tác

Tại phân hệ Giá thành\tab Sản xuất liên tục - Giản đơn, chọn kỳ tính giá thành từ danh sách, sau đó nhấn chuột phải và chọn chức năng Bảng tập hợp chi phí theo khoản mục. Hoặc tham khảo tại đây

HDSD_GIATHANH_GIANDON_Bangtaphopchiphitheokhoanmuc_01

Sau khi kiểm tra xong, nhấn Đóng.

NOTE_iconnoteHệ thống cho phép xuất khẩu bảng tập hợp chi phí theo khoản mục ra excel thông qua chức năng Xuất khẩu.