Sản xuất liên tục hệ số, tỷ lệ

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Giá thành >

Sản xuất liên tục hệ số, tỷ lệ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Quản lý các kỳ tính giá thành cho các đối tượng tập hợp chi phí theo phương pháp hệ số, tỷ lệ.

HDSD_GIATHANH_Hesotyle_manhinhdanhsach_02

Trên tab Sản xuất liên tục - Hệ số, tỷ lệ có thể thực hiện các chức năng sau:

8 Lập kỳ tính giá thành

8 Tính giá thành theo phương pháp hệ số, tỷ lệ

8 Kết chuyển chi phí

8 Tập hợp chi phí trực tiếp

8 Tập hợp khoản giảm giá thành

8 Bảng tập hợp chi phí theo yếu tố

8 Bảng tập hợp chi phí theo khoản mục

Xem thêm

Giới thiệu chức năng chung trên thanh công cụ tại các phân hệ nghiệp vụ