Bảng tập hợp chi phí theo yếu tố

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Giá thành > Sản xuất liên tục hệ số, tỷ lệ >

Bảng tập hợp chi phí theo yếu tố

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Hỗ trợ kế toán tổng hợp chi phí dở đầu kỳ, phát sinh trong kỳ, dở cuối kỳ của từng đối tượng THCP theo từng yếu tố chi phí.

Cách thao tác

Tại phân hệ Giá thành\tab Sản xuất liên tục - Hệ số, tỷ lệ, chọn kỳ tính giá thành từ danh sách, sau đó nhấn chuột phải và chọn chức năng Bảng tập hợp chi phí theo yếu tố. Hoặc tham khảo tại đây

HDSD_GIATHANH_HESOTYLE_Bangtaphopchiphitheoyeuto_01

Sau khi kiểm tra xong, nhấn Đóng.

NOTE_iconnoteHệ thống cho phép xuất khẩu bảng tập hợp chi phí theo yếu tố ra excel thông qua chức năng Xuất khẩu.