Lập kỳ tính giá thành theo hệ số, tỷ lệ

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Giá thành > Sản xuất liên tục hệ số, tỷ lệ >

Lập kỳ tính giá thành theo hệ số, tỷ lệ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép khai báo kỳ tính giá thành theo phương pháp hệ số, tỷ lệ cho các đối tượng tập hợp chi phí thuộc loại Phân xưởng.

Cách thao tác

Tại phân hệ Giá thành\tab Sản xuất liên tục - Hệ số, tỷ lệ, chọn chức năng Xác định kỳ tính giá thành bên thanh tác nghiệp (hoặc chọn chức năng Thêm trên thanh công cụ):

HDTN_GIATHANH_hesotyle_b6

Chọn kỳ tính giá thành và nhấn nút Lấy dữ liệu, phần mềm sẽ tự động lấy lên những đối tượng tập hợp chi phí phát sinh trong kỳ đã khai báo. Có thể chọn đối tượng tập hợp chi phí bằng cách nhấn nút Chọn.

Sau khi khai báo xong thông tin kỳ tính giá thành, nhấn Cất.

NOTE_iconnote1. Một đối tượng tập hợp chi phí không thể cùng tồn tại trên các kỳ tính giá thành có thời gian trùng nhau.

2. Có thể chọn Đối tượng tập hợp chi phí bằng cách nhấn nút Chọn

HDSD_GIATHANH_hesotyle_Lapkytinhgiathanh_note