Hợp đồng

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Giá thành >

Hợp đồng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Quản lý các kỳ tính giá thành cho các hợp đồng bán đã được lập trên phân hệ Hợp đồng => chỉ tính giá thành cho các hợp đồng được tính chọn Tính giá thành khi khai báo.

HDSD_GIATHANH_HOPDONG_manhinhds

Trên tab Hợp đồng có thể thực hiện các chức năng sau:

8 Lập kỳ tính giá thành

8 Phân bổ chi phí chung

8 Kết chuyển chi phí

8 Nghiệm thu hợp đồng

8 Tập hợp chi phí trực tiếp

8 Tập hợp khoản giảm giá thành

8 Bảng tập hợp chi phí theo yếu tố

8 Bảng tập hợp chi phí theo khoản mục

Xem thêm

Giới thiệu chức năng chung trên thanh công cụ tại các phân hệ nghiệp vụ