Lập kỳ tính giá thành cho hợp đồng

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Giá thành > Hợp đồng >

Lập kỳ tính giá thành cho hợp đồng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép khai báo kỳ tính giá thành cho các hợp đồng bán được lập trên phân hệ Hợp đồng.

Cách thao tác

Tại phân hệ Giá thành\tab Hợp đồng, chọn chức năng Xác định kỳ tính giá thành bên thanh tác nghiệp (hoặc chọn chức năng Thêm trên thanh công cụ):

Ky_tinh_gia_thanh_hop_dong

Sau khi khai báo xong thông tin kỳ tính giá thành, nhấn Cất.

NOTE_iconnoteMột hợp đồng không thể cùng tồn tại trên các kỳ tính giá thành có thời gian trùng nhau.