Lập hợp đồng bán

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Hợp đồng > Hợp đồng bán >

Lập hợp đồng bán

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

Cho phép lập các hợp đồng bán hàng cho khách hàng.

Cách thao tác

hmtoggle_plus1Lập hợp đồng bán lẻ

Tại phân hệ Hợp đồng, chọn chức năng Hợp đồng bán bên thanh tác nghiệp (hoặc trên tab Hợp đồng bán chọn chức năng Thêm).

Tích chọn vào phần thông tin Hợp đồng, sau đó khai báo các thông tin chi tiết của hợp đồng bán:

oKhai báo các thông tin chung về hợp đồng => khai báo các thông tin bắt buộc như: Số hợp đồng, Ngày ký, Giá trị hợp đồng, Đơn vị thực hiện, Người thực hiện, Tình trạng hợp đồng và các thông tin khác (nếu có):

Them_hop_dong_ban_01

Có thể nhập thông tin Giá trị hợp đồng hoặc để hệ thống tự động lấy từ tab Hàng hoá và dịch vụ sang (sau khi khai báo các hàng hoá được bán theo hợp đồng).

Thông tin khách hàng, Địa chỉ và Người liên hệ sẽ lấy theo thông tin đã khai báo trên danh mục khách hàng.

oKhai báo các khoản dự kiến chi của hợp đồng:

Them_hop_dong_ban_02

oKhai báo các hàng hoá, dịch vụ được bán theo hợp đồng:

Them_hop_dong_ban_03

Sau khi khai xong thông tin hợp đồng, nhấn Cất.

NOTE_iconnote1. Có thể lập hợp đồng bán từ đơn đặt hàng.

                 2. Sau khi hợp đồng được cất giữ, thông tin về các khoản dự kiến chi và hàng hoá sẽ được tự động lấy ra tab Dự kiến chiHàng hoá, dịch vụ trên màn hình danh sách hợp đồng bán.

hmtoggle_plus1Lập hợp đồng theo dự án

Tại phân hệ Hợp đồng, chọn chức năng Hợp đồng bán bên thanh tác nghiệp (hoặc trên tab Hợp đồng bán chọn chức năng Thêm).

Tích chọn vào phần thông tin Dự án, sau đó khai báo các thông tin chi tiết về dự án:

oKhai báo các thông tin chung về dự án => khai báo các thông tin bắt buộc như: Mã dự án, Ngày ký, Đơn vị thực hiện, Người thực hiện, Tình trạng dự án và các thông tin khác (nếu có):

Them_hop_dong_ban_04

Có thể nhập thông tin Giá trị dự án hoặc để hệ thống tự động lấy từ Giá trị hợp đồng của các hợp đồng con thuộc dự án.

Thông tin khách hàng, Địa chỉ và Người liên hệ sẽ lấy theo thông tin đã khai báo trên danh mục khách hàng.

oKhai báo các khoản dự kiến chi của dự án:

Them_hop_dong_ban_05

Riêng khoản dự kiến chi của các hợp đồng sẽ được hệ thống tự động tổng hợp từ các hợp đồng con thuộc dự án lên.

Sau khi khai xong thông tin dự án, nhấn Cất.

hmtoggle_plus1Lập các hợp đồng/dự án phát sinh trước khi sử dụng phần mềm

Tại phân hệ Hợp đồng, chọn chức năng Hợp đồng bán bên thanh tác nghiệp (hoặc trên tab Hợp đồng bán chọn chức năng Thêm).

Tích chọn vào phần thông tin là Hợp đồng hay Dự án, sau đó khai báo các thông tin chi tiết tương tự như hai trường hợp trên.

Do là hợp đồng/dự án phát sinh từ các kỳ trước, nên khi khai báo hợp đồng/dự án tích chọn vào thông tin Là hợp đồng/dự án phát sinh trước khi sử dụng phần mềm => sau đó sẽ khai báo thông tin về: Số đã chi, Số đã thu và Giá trị đã xuất hoá đơn:

Them_hop_dong_ban_06

Sau khi khai xong thông tin dự án, nhấn Cất.

NOTE_iconnoteVới các hợp đồng được sử dụng để tập hợp chi phí trong trường áp dụng phương pháp tính giá thành theo hợp đồng, khi khai báo thì tích chọn vào thông tin Tính giá thành.

Xem thêm

     1. Giới thiệu chức năng chung trên thanh công cụ tại các phân hệ nghiệp vụ

hmtoggle_plus12. Các tiện ích khi khai báo hợp đồng mua hàng