Hợp đồng

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ >

Hợp đồng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Phân hệ hợp đồng cho phép quản lý danh sách các hợp đồng bán, theo dõi chi phí hợp đồng, công nợ hợp đồng, báo cáo lãi lỗ theo hợp đồng

Xem thêm

Danh sách hợp đồng bán

Lập hợp đồng bán

Ẩn/hiện các tab trên phân hệ Hợp đồng