Báo cáo tổng hợp

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Tổng hợp >

Báo cáo tổng hợp

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

Cho phép chọn tham số để xem hoặc in các báo cáo tổng hợp sau:

hmtoggle_plus1Các báo cáo xem tại phân hệ Tổng hợp

1.Sổ chi tiết các tài khoản (Thao tác chi tiết xem tại đây)

2.Sổ cái tài khoản

3.Sổ nhật ký chung

4.Bảng tổng hợp phát sinh tài khoản

5.Tổng hợp công nợ nhân viên

6.Sổ chi tiết tài khoản theo đối tượng

7.Sổ theo dõi thanh toán bằng ngoại tệ

8.Tổng hợp chi phí

9.Chi tiết phát sinh tài khoản theo đơn vị và khoản mục chi phí

10.Báo cáo đối chiếu kho và sổ cái

11.Báo cáo Tổng hợp lãi lỗ theo đơn vị

12.Báo cáo chi tiết lãi lỗ theo đơn vị

13.Chi tiết công nợ nhân viên theo công trình, hợp đồng (Thao tác chi tiết xem tại đây)

14.Tổng hợp chi phí công trình, hợp đồng theo khoản mục chi phí (Thao tác chi tiết xem tại đây)

15.Báo cáo tổng hợp theo mã thống kê (Thao tác chi tiết xem tại đây)

Cách thao tác

Tại phân hệ Tổng hợp, chọn tab Báo cáo phân tích

Nhấn chọn icon_Chonbaocao

Chọn báo cáo cần xem tại mục Báo cáo

HDSD_TONGHOP_BAOCAOPHANTICH-formthamso_01

Nhấn nút Đồng ý

HDSD_TONGHOP_Baocaotonghop_b1

NOTE_iconnote 1. Thao tác tương tự như trên để xem các báo cáo Tổng hợp khác như: Sổ cái tài khoản, Sổ nhật ký chung, Bảng tổng hợp phát sinh tài khoản, Tổng hợp công nợ nhân viên, Sổ chi tiết tài khoản theo đối tượng, Sổ theo dõi thanh toán bằng ngoại tệ, Chi tiết phát sinh tài khoản theo đơn vị và khoản mục chi phí, Báo cáo đối chiếu kho và sổ cái.

         2. Đối với báo cáo đối chiếu kho và sổ cái, để xem chi tiết nguyên nhân lệch số liệu giữa kho và sổ cái, thực hiện thao tác sau:

Tinhnangmoi_R9_Baocaodoichieukhovasocai_b3_bosungvaobaocaotonghop2

3.Để In các báo cáo Tổng hợp, trên màn hình giao diện báo cáo tương ứng, nhấn mũi tên bên phải biểu tượng icon_In trên thanh công cụ, sau đó chọn In theo thiết lập Người ký và định dạng font sẵn có.

HDSD_TONGHOP_Baocaotonghop_b2

Trong trường hợp in theo định dạng font và thông tin Người ký theo ý muốn thì chọn Tùy chỉnh In, sau đó thực hiện thiết lập tùy chỉnh in theo mong muốn. Thao tác chi tiết tham khảo phần Tùy chỉnh in.

hmtoggle_plus1Các báo cáo chỉ xem ở phần Tổng hợp trên cây báo cáo

1. Bảng tổng hợp chứng từ gốc cùng loại (Ghi nợ TK)

Cách thao tác

Tại cây báo cáo của chương trình chọn mục Tổng hợp, chọn báo cáo Bảng tổng hợp chứng từ gốc cùng loại (Ghi nợ TK)

Tinhnangmoi_R13_inbangtonghopchungtugoccungloai_tkno

Ghi thiết lập tham số trên màn hình giao diện tham số báo cáo Bảng tổng hợp chứng từ gốc cùng loại (Ghi nợ TK) cần chú ý những mục sau:

Mục Đối ứng tổng hợp: Mặc định là không tích chọn

oNếu tích chọn mục này thì trên cùng 1 chứng từ, chương trình phải tổng hợp số liệu phát sinh của tất cả các TK con của TK cha. Khi đó phần ghi Có TK, hiển thị TK là TK cha

oNếu không tích chọn mục này thì trên chứng từ phát sinh theo TK nào thì hiển thị theo TK đó

Mục Hiển thị theo dạng mở rộng: Mặc định là không tích chọn

oNếu tích chọn "Hiển thị theo dạng mở rộng" thì trên báo cáo khổ giấy được kéo dài vô tận theo hàng ngang cho tới khi hiển thị tất cả các tài khoản phát sinh số liệu và số trang trên báo cáo sẽ được đánh số là 1,2,3... Khi đó trên thanh công cụ của báo cáo ẩn chức năng In

oNếu không tích chọn "Hiển thị theo dạng mở rộng" thì báo cáo hiển thị trên khổ A4 và số trang trên báo cáo hiển thị: Trang 1/1, trang 2/1, trang 3/1, trang 1/2, trang 2/2,...

Trong trường hợp in theo định dạng font và thông tin Người ký theo ý muốn thì chọn Tùy chỉnh In, sau đó thực hiện thiết lập tùy chỉnh in theo mong muốn. Thao tác chi tiết tham khảo phần Tùy chỉnh in.

2. Bảng tổng hợp chứng từ gốc cùng loại (Ghi có TK)

Vào cây báo cáo, chọn phần Tổng hợp\Bảng tổng hợp chứng từ gốc cùng loại (Ghi Có TK)

Tinhnangmoi_R13_bangtonghopchungtugoccungloai(GhicoTK)

Ghi thiết lập tham số trên màn hình giao diện tham số báo cáo Bảng tổng hợp chứng từ gốc cùng loại (Ghi có TK) cần chú ý những mục sau:

Mục Đối ứng tổng hợp: Mặc định là không tích chọn

oNếu tích chọn mục này thì trên cùng 1 chứng từ, chương trình phải tổng hợp số liệu phát sinh của tất cả các TK con của TK cha. Khi đó phần ghi Nợ TK, hiển thị TK là TK cha

oNếu không tích chọn mục này thì trên chứng từ phát sinh theo TK nào thì hiển thị theo TK đó

Mục Hiển thị theo dạng mở rộng: Mặc định là không tích chọn

oNếu tích chọn "Hiển thị theo dạng mở rộng" thì trên báo cáo khổ giấy được kéo dài vô tận theo hàng ngang cho tới khi hiển thị tất cả các tài khoản phát sinh số liệu và số trang trên báo cáo sẽ được đánh số là 1,2,3... Khi đó trên thanh công cụ của báo cáo ẩn chức năng In

oNếu không tích chọn "Hiển thị theo dạng mở rộng" thì báo cáo hiển thị trên khổ A4 và số trang trên báo cáo hiển thị: Trang 1/1, trang 2/1, trang 3/1, trang 1/2, trang 2/2,...

hmtoggle_plus1Báo cáo chi tiết lãi lỗ theo đơn vị

Vào phân hệ Tổng hợp\tab Báo cáo phân tích hoặc trên cây báo cáo chọn mục Tổng hợp

Chọn Báo cáo chi tiết lãi lỗ theo đơn vị

Tinhnangmoi_R14_chophepxembcdoanhthu_chiphi_lailo_b1

hmtoggle_plus1Báo cáo Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán)

Vào cây báo cáo\Phân hệ Tổng hợp

Chọn báo cáo Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán)

Tinhnangmoi_R16_14_Sochitietthanhtoanvoinguoimua_nguoiban_b1

NOTE_iconnote  Thao tác tương tự đối với trường hợp áp dụng TT200

Tinhnangmoi_R16_14_Sochitietthanhtoanvoinguoimua_nguoiban_b2

hmtoggle_plus1Báo cáo Sổ chi tiết tiền vay

Vào cây báo\ mục Tổng hợp

Chọn báo cáo Sổ chi tiết tiền vay

Sochitiettienvay_b1

NOTE_iconnote  Thao tác tương tự đối với trường hợp áp dụng TT200 để xem mẫu Sổ chi tiết tiền vay (S34-DN)

Tinhnangmoi_R16_Sochitiettienvay_b2

hmtoggle_plus1Báo cáo tổng hợp chi phí theo đơn vị và khoản mục chi phí

Vào cây báo cáo, chọn mục Tổng hợp

Chọn báo cáo Tổng hợp chi phí theo đơn vị và khoản mục chi phí

TNMR18_KTmuonxemBCTHchiphitheodonvivaKMCP

 

 

 

 

 

 

 

Xem thêm

Xem báo cáo