Xem các báo cáo tài chính

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Tổng hợp > Lập báo cáo tài chính >

Xem các báo cáo tài chính

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chương trình hỗ trợ theo dõi và xem nhanh được các báo cáo tài chính như sau:

1.Bảng cân đối tài khoản (Mẫu quản trị)

2.Bảng cân đối tài khoản

3.B01-DN: Bảng cân đối kế toán

4.B02-DN: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

5.Tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước. Thao tác chi tiết tham khảo tại đây

6.B03-DN: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Theo phương pháp trực tiếp)

7.B09-DN: Thuyết minh báo cáo tài chính

8.B01-DN: Bảng cân đối kế toán tổng hợp

9.B02-DN: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp

10.B03-DN: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp (Theo phương pháp trực tiếp)

11.B09-DN: Thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợp

Cách thao tác

Vào cây báo cáo\chọn mục Báo cáo tài chính

Nhấn chọn báo cáo cần xem. Ví dụ: Bảng cân đối tài khoản

HDSD_TONGHOP_LapBCTC_XemcacbaocaoTC_b1

 

Khai báo các thông tin có liên quan khác rồi nhấn Đồng ý

NOTE_iconnoteSau khi khai báo thông tin về Chi nhánh, kỳ báo cáo,.., nếu nhấn nút Xóa điều kiện thì chương trình sẽ tự động chuyển lại các giá trị trước khi khai báo