Lập báo cáo tài chính

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Tổng hợp >

Lập báo cáo tài chính

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép lập báo cáo tài chính và quản lý danh sách các báo cáo tài chính đã lập của doanh nghiệp, gồm:

- Báo cáo tài chính (Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ)

- Thuyết minh báo cáo tài chính

- Báo cáo tài chính tổng hợp (Bảng cân đối kế toán tổng hợp, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp)

- Thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợp

HDSD_TONGHOP_LAPBAOCAOTC_manhinhds