Báo cáo tài chính tổng hợp

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Tổng hợp > Lập báo cáo tài chính >

Báo cáo tài chính tổng hợp

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép lập báo tài chính tổng hợp theo quý, năm, 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm, bộ báo cáo tài chính gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ). Thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợp sẽ được lập riêng.

Báo cáo tài chính tổng hợp áp dụng với công ty có chi nhánh hạch toán độc lập: ngoài việc lập báo cáo tài chính tổng hợp số liệu của các chi nhánh phụ thuộc thì tổng công ty cần lập thêm báo cáo tài chính tổng hợp để tổng hợp số liệu của toàn công ty. Vì vậy, chỉ đăng nhập vào tổng công ty mới lập và xem được báo cáo tài chính tổng hợp

Việc lập báo cáo tài chính tổng hợp sẽ giúp lưu lại được số liệu đã chốt tại thời điểm cuối kỳ, các thay đổi của chứng từ sẽ không ảnh hưởng đến số liệu báo cáo đã lập, nếu có nhu cầu lấy dữ liệu mới từ chứng từ thì vào thực hiện sửa báo cáo và nhấn nút Lấy lại dữ liệu.

Cách thao tác

Tại phân hệ Tổng hợp, chọn tab Lập BCTC, nhấn nút Thêm trên thanh công cụ hoặc nhấn chuột phải chọn chức năng Báo cáo tài chính tổng hợp, xuất hiện giao diện chọn tham số:

HDSD_TONGHOP_Baocaotaichinhtonghop_b1

Chọn kỳ báo cáo: quý hoặc năm hoặc 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm

Chọn phụ lục kê khai: Báo cáo chính là Bảng cân đối kế toán, chọn thêm phụ lục là Báo cáo kết quả kinh doanh và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ để lập đồng thời.

Nhấn Đồng ý, chương trình sẽ tự động lấy dữ liệu lên các báo cáo đã chọn:

HDSD_TONGHOP_Baocaotaichintonghop_b2

Tương ứng với tab đầu tiên B01-DN là Bảng cân đối kế toán tổng hợp

Tab B02-DN là Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp

HDSD_TONGHOP_Baocaotaichintonghop_b3

Tab B03-DN là Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp:

HDSD_TONGHOP_Baocaotaichintonghop_b4

Chương trình đã tự động lấy dữ liệu lên các chỉ tiêu có thiết lập công thức trong chức năng Thiết lập báo cáo tài chính.

Đối với dữ liệu liên năm, cột quý trước/năm trước thì chương trình sẽ tự động lấy dữ liệu. Đối với dữ liệu không phải liên năm, tự nhập số liệu vào cột Quý trước/năm trước

Sau khi nhập đầy đủ dữ liệu, nhấn Cất để lưu báo cáo đã lập.

Tại đây, nhấn In để in báo cáo tài chính tổng hợp hoặc vào danh sách báo cáo để in báo cáo.