Thuyết minh báo cáo tài chính

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Tổng hợp > Lập báo cáo tài chính >

Thuyết minh báo cáo tài chính

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép lập thuyết minh báo cáo tài chính theo quý, năm, 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm. Việc lập thuyết minh báo cáo tài chính sẽ giúp lưu lại được số liệu đã chốt tại thời điểm cuối kỳ, các thay đổi của chứng từ sẽ không ảnh hưởng đến số liệu báo cáo đã lập, nếu có nhu cầu lấy dữ liệu mới từ chứng từ thì vào thực hiện sửa báo cáo và nhấn nút Lấy lại dữ liệu.

Cách thao tác

Tại phân hệ Tổng hợp, chọn tab Lập BCTC, nhấn nút Thêm trên thanh công cụ hoặc kích chuột phải chọn chức năng Thuyết minh báo cáo tài chính, xuất hiện giao diện chọn tham số:

Lap_thuyet_minh_01

Chọn kỳ lập báo cáo, nhấn Đồng ý:

HDSD_TONGHOP_Thuyetminhbaocaotaichinh_b2

Chương trình chia thuyết minh thành các tab tương ứng với từng nội dung của thuyết minh: Thông tin chung, Thông tin bổ sung, TSCĐ hữu hình, TSCĐ thuê tài chính, TSCĐ vô hình, ....

Chương trình đã tự động lấy dữ liệu lên các chỉ tiêu có thiết lập công thức trong chức năng Thiết lập báo cáo tài chính. Có thể xem và thiết lập công thức bằng cách nhấn vào nút Thiết lập công thức trên thanh công cụ.

Có một số chỉ tiêu chương trình không thiết lập được công thức, nhập tay số liệu vào các chỉ tiêu này.

Sau khi nhập đầy đủ công thức, nhấn Cất để lưu báo cáo đã lập.

Tại đây, nhấn In để in báo cáo hoặc vào danh sách báo cáo để in báo cáo.