Báo cáo tài chính

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Tổng hợp > Lập báo cáo tài chính >

Báo cáo tài chính

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép lập báo tài chính theo quý, năm, 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm, bộ báo cáo tài chính gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Đối với QĐịnh 48 thì lập kèm theo Bảng cân đối tài khoản). Thuyết minh báo cáo tài chính sẽ được lập riêng.

Việc lập báo cáo tài chính sẽ giúp lưu lại được số liệu đã chốt tại thời điểm cuối kỳ, các thay đổi của chứng từ sẽ không ảnh hưởng đến số liệu báo cáo tài chính đã lập, nếu có nhu cầu lấy dữ liệu mới từ chứng từ thì vào thực hiện sửa báo cáo và nhấn nút Lấy lại dữ liệu.

Cách thao tác

Tại phân hệ Tổng hợp, chọn tab Lập BCTC, nhấn nút Thêm trên thanh công cụ hoặc nhấn chuột phải chọn chức năng Báo cáo tài chính, xuất hiện giao diện chọn tham số:

R22.13

Chọn kỳ báo cáo: Tháng, quý hoặc năm hoặc 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm, hoặc Từ ngày.../..../.....đến ngày..../..../....

Chọn phụ lục kê khai: Báo cáo chính là Bảng cân đối kế toán, chọn thêm phụ lục là Báo cáo kết quả kinh doanh và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ để lập đồng thời.

Nhấn Đồng ý, chương trình sẽ tự động lấy dữ liệu lên các báo cáo đã chọn:

R23.81

Tương ứng với tab đầu tiên B01-DN là Bảng cân đối kế toán

Tab B02-DN là Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

R22.15

Tab B03-DN là Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (theo phương pháp trực tiếp):

R22.16

Tab B03-DN-GT là Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (theo phương pháp gián tiếp):

R22.14

Đối với các chứng từ mà không xác định được vào hoạt động nào thì đơn vị có thể vào chức năng <Chọn nghiệp vụ và hoạt động LCTT cho các chứng từ...>

Chương trình đã tự động lấy dữ liệu lên các chỉ tiêu có thiết lập công thức trong chức năng Thiết lập báo cáo tài chính. Có thể xem và thiết lập công thức bằng cách nhấn vào nút Thiết lập công thức trên thanh công cụ.

Đối với dữ liệu liên năm, cột quý trước/năm trước thì chương trình sẽ tự động lấy dữ liệu. Đối với dữ liệu không phải liên năm, tự nhập số liệu vào cột Quý trước/năm trước

Đối với công ty đa chi nhánh, nếu lập báo cáo tài chính ở tổng công ty thì chương trình sẽ tổng hợp số liệu của riêng tổng côn ty và của tất cả các chi nhánh hạch toán phụ thuộc.

Sau khi nhập đầy đủ dữ liệu, nhấn Cất để lưu báo cáo đã lập.

Tại đây, nhấn In để in báo cáo tài chính hoặc vào danh sách báo cáo để in báo cáo.