Lập chứng từ phân bổ chi phí trả trước

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Tổng hợp > Chi phí trả trước > Phân bổ chi phí trả trước >

Lập chứng từ phân bổ chi phí trả trước

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

Cho phép lập chứng từ phân bổ chi phí trả trước (chi phí trả trước là các khoản chi phí thực tế đã phát sinh, nhưng chưa được tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh của kỳ phát sinh và cần phải phân bổ để tính vào chi phí của từng kỳ)

Cách thao tác

Tại màn hình danh sách chứng từ phân bổ chi phí trả trước, nhấn Thêm trên thanh công cụ hoặc nhấn chuột phải chọn Thêm:

HDSD_TONGHOP_Chiphitratruoc_Phanbochiphitratruoc_B1

Chọn kỳ phân bổ chi phí, sau đó nhấn nút Đồng ý

HDSD_TONGHOP_Chiphitratruoc_Phanbochiphitratruoc_B2

Tab Xác định chi phí: Chương trình tự động lấy lên các chi phí trả trước và số tiền phân bổ trong kỳ

Tab Phân bổ:

HDSD_TONGHOP_Chiphitratruoc_Phanbochiphitratruoc_B3

Chương trình tự động phân bổ theo thiết lập phân bổ chi phí khi khai báo khoản chi phí trả trước, có thể thêm dòng để thêm đối tượng phân bổ, nhập tỷ lệ phân bổ của từng đối tượng phân bổ, chương trình sẽ tự động tính ra số tiền phân bổ, nhập TK chi phí của đối tượng phân bổ. Từ kỳ phân bổ sau, chương trình sẽ lấy thiết lập phân bổ của kỳ trước sang:

HDSD_TONGHOP_Chiphitratruoc_Phanbochiphitratruoc_B4

Tab Hạch toán: chương trình tự động sinh hạch toán theo số tiền đã phân bổ.

Nhấn Cất để lưu chứng từ.

Xem thêm

     1. Giới thiệu chức năng chung trên thanh công cụ

hmtoggle_plus12. Các tiện ích trên thanh công cụ
hmtoggle_plus13. Các tiện ích khi khai báo chứng từ