Chi phí trả trước

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Tổng hợp >

Chi phí trả trước

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Quản lý các chi phí trả trước được phân bổ cho nhiều kỳ, chi phí trả trước là các khoản chi phí thực tế đã phát sinh, nhưng chưa được tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh của kỳ phát sinh và cần phải phân bổ để tính vào chi phí của từng kỳ

Xem thêm:

Danh sách chi phí trả trước

Phân bổ chi phí trả trước