Danh sách chi phí trả trước

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Tổng hợp > Chi phí trả trước >

Danh sách chi phí trả trước

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép khai báo và quản lý danh sách các chi phí trả trước để phân bổ chi phí cho các kỳ như chi phí thuê văn phòng trả trước, chi phí lãi vay trả trước... (chi phí trả trước là các khoản chi phí thực tế đã phát sinh, nhưng chưa được tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh của kỳ phát sinh và cần phải phân bổ để tính vào chi phí của từng kỳ)

HDSD_TONGHOP_Chiphitratruoc_dschiphitratruoc

Tại đây, có thể thực hiện:

8 Thêm chi phí trả trước