Thêm chi phí trả trước

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Tổng hợp > Chi phí trả trước > Danh sách chi phí trả trước >

Thêm chi phí trả trước

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép khai báo một khoản chi phí trả trước cần phân bổ cho nhiều kỳ (chi phí trả trước là các khoản chi phí thực tế đã phát sinh, nhưng chưa được tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh của kỳ phát sinh và cần phải phân bổ để tính vào chi phí của từng kỳ)

Cách thao tác

Tại màn hình danh sách chi phí trả trước, chọn chức năng Thêm trên thanh công cụ (hoặc nhấn chuột phải chọn Thêm):

Chi_phi_tra_truoc_02

Lấy từ hệ thống sổ quản trị: Dữ liệu dùng chung sổ tài chính và sổ quản trị, chi phí trả trước được quản lý độc lập giữa 2 sổ, nếu chi phí đã khai báo trên sổ quản trị thì sang sổ tài chính có thể sử dụng chức năng "Lấy từ hệ thống sổ quản trị" để lấy chi phí đã khai báo trên sổ quản trị sang.

Nhập các thông tin chi tiết của khoản chi phí như: Mã CP trả trước, Tên CP trả trước, Ngày ghi nhận, Số tiền, Số kỳ phân bổ, Số tiền PB hàng kỳ, TK chờ phân bổ.

Thiết lập phân bổ: chọn các đối tượng cần phân bổ chi phí như công trình/đơn hàng/hợp đồng/đơn vị. Tổng tỷ lệ phân bổ phải bằng 100%, TK chi phí bắt buộc phải nhập để làm căn phân bổ và hạch toán chi phí trong các kỳ.

Nhấn Cất để lưu chi phí đã khai báo.