Phân bổ chi phí trả trước

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Tổng hợp > Chi phí trả trước >

Phân bổ chi phí trả trước

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép khai báo và quản lý danh sách các chứng từ phân bổ chi phí trả trước

HDSD_TONGHOP_Chiphitratruoc_Phanbochiphitratruoc_manhinhds

Tại đây, có thể thực hiện:

8 Lập chứng từ phân bổ chi phí trả trước