Chọn đối tượng phân bổ

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Tổng hợp > Phân bổ chi phí BH, QLDN, khác >

Chọn đối tượng phân bổ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép chọn các đối tượng được phân bổ chi phí: Đơn vị, công trình, đơn hàng, hợp đồng

Cách thao tác

Tại tab Phân bổ của giao diện Phân bổ chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp, khác, nhấn vào biểu tượng Chọn đối tượng phân bổ, trường hợp phân bổ cho đơn vị thì chương trình sẽ hiển thị lên các đơn vị để chọn:

Phan_bo_CP_BH_QLDN_khac_05

Trường hợp phân bổ cho công trình/đơn hàng/hợp đồng, chương trình sẽ liệt kê lên các công trình, đơn hàng, hợp đồng đã phát sinh:

Phan_bo_CP_BH_QLDN_khac_08

Tích chọn đối tượng cần phân bổ

Nhấn Chọn, chương trình sẽ lấy các đối tượng được chọn lên chứng từ phân bổ.