Lập chứng từ phân bổ chi phí BH, QLDN, khác

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Tổng hợp > Phân bổ chi phí BH, QLDN, khác >

Lập chứng từ phân bổ chi phí BH, QLDN, khác

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

Cho phép lập chứng từ phân bổ chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp và chi phí khác cho các công trình, đơn hàng, hợp đồng, đơn vị nhằm xác định được chi phí, lãi lỗ thực tế cho công trình, đơn hàng, hợp đồng, đơn vị.

Cách thao tác

hmtoggle_plus1Phân bổ chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp, chi phí khác cho đơn vị

Vào menu Nghiệp vụ\Tổng hợp\Phân bổ chi phí BH, QLLDN, khác, sau đó chọn chức năng Thêm:

Phan_bo_CP_BH_QLDN_khac_01

Chọn thời gian phân bổ và tích chọn Phân bổ cho đơn vị, sau đó nhấn Đồng ý, xuất hiện giao diện phân bổ chi tiết:

HDSD_TONGHOP_PhanboCPHIBH_QLDN_Lapchungtuphanbo_b2

Hệ thống sẽ tự động tổng hợp các phát sinh của các tài khoản chi phí không chi tiết theo đơn vị trong khoảng thời gian đã chọn lên chứng từ phân bổ:

oTheoTT200, hệ thống sẽ tổng hợp chi phí của các tài khoản: 632x, 635x, 641x, 642x, 811x

oTheo QĐ 48, hệ thống sẽ tổng hợp chi phí của các tài khoản: TK632x, 635x, 642x, 811x

Tích chọn vào tài khoản cần phân bổ, nhập tỷ lệ % nếu không muốn phân bổ hết 100%

Tại tab Phân bổ: Nhấn chọn đối tượng phân bổ, ở đây chính là chọn đơn vị cần phân bổ chi phí

HDSD_TONGHOP_PhanbochiphiBH_QLDN_khac_LapchungtuphanbochiphiBH_theodonvi_b3_1

Sau khi chọn đơn vị cần phân bổ, chương trình sẽ lấy các đơn vị lên tab Phân bổ

Trường hợp phân bổ theo tiêu chí Doanh thu thì nhấn nút Phân bổ, chương trình sẽ căn cứ vào doanh thu phát sinh cho các đơn vị trong kỳ để tính ra tỷ lệ phân bổ cho từng đơn vị, từ đó tính ra số tiền phân bổ cho từng đơn vị theo từng tài khoản

Trường hợp không phân bổ theo tiêu chí Doanh thu thì người dùng tự nhập tỷ lệ phân bổ cho từng đơn vị. Nếu các Tài khoản có cùng 1 tỷ lệ phân bổ cho 1 đơn vị thì chỉ cần nhập tỷ lệ cho TK đầu tiên, sau đó dùng chức năng nhấn chuột phải vào cột tỷ lệ, chọn chức năng Sao chép tỷ lệ cho các tài khoản phía sau

HDSD_TONGHOP_PhanbochiphiBH_QLDN_khac_LapchungtuphanbochiphiBH_theodonvi_b4

Sau khi phân bổ xong, nhấn Cất để lưu chứng từ phân bổ.

hmtoggle_plus1Phân bổ chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp, chi phí khác cho công trình, đơn hàng, hợp đồng

Vào menu Nghiệp vụ\Tổng hợp\Phân bổ chi phí BH, QLLDN, khác, sau đó chọn chức năng Thêm:

Phan_bo_CP_BH_QLDN_khac_06

Chọn thời gian phân bổ và tích chọn Phân bổ cho công trình, đơn hàng, hợp đồng, sau đó nhấn Đồng ý, xuất hiện giao diện phân bổ chi tiết:

HDSD_TONGHOP_PhanboCPHIBH_QLDN_Lapchungtuphanbo_b4

Hệ thống sẽ tự động tổng hợp các phát sinh của các tài khoản chi phí không chi tiết theo công trình/đơn hàng/hợp đồng trong khoảng thời gian đã chọn lên chứng từ phân bổ:

oTheo TT200, hệ thống sẽ tổng hợp chi phí của các tài khoản: 632x, 635x, 641x, 642x, 811x

oTheo QĐ 48, hệ thống sẽ tổng hợp chi phí của các tài khoản: TK632x, 635x, 642x, 811x

Tích chọn vào tài khoản cần phân bổ, nhập tỷ lệ % nếu không muốn phân bổ hết 100%

Tại tab Phân bổ:

HDSD_TONGHOP_PhanboCPHIBH_QLDN_Lapchungtuphanbo_b6

Sau khi chọn đối tượng cần phân bổ, nhấn Chọn, chương trình sẽ lấy các đối tượng được chọn lên tab Phân bổ

Trường hợp phân bổ theo tiêu chí Doanh thu thì nhấn nút Phân bổ, chương trình sẽ căn cứ vào doanh thu phát sinh cho các công trình/đơn hàng/hợp đồng trong kỳ để tính ra tỷ lệ phân bổ cho từng công trình/đơn hàng/hợp đồng, từ đó tính ra số tiền phân bổ cho từng công trình/đơn hàng/hợp đồng theo từng tài khoản

Trường hợp không phân bổ theo tiêu chí Doanh thu thì tự nhập tỷ lệ phân bổ cho từng công trình/đơn hàng/hợp đồng. Nếu các Tài khoản có cùng 1 tỷ lệ phân bổ cho 1 công trình/đơn hàng/hợp đồng thì chỉ cần nhập tỷ lệ cho TK đầu tiên, sau đó dùng chức năng kích chuột phải vào cột tỷ lệ, chọn chức năng Sao chép tỷ lệ cho các tài khoản phía sau.

Sau khi phân bổ xong, nhấn Cất để lưu chứng từ phân bổ.