Phân bổ chi phí BH, QLDN, khác

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Tổng hợp >

Phân bổ chi phí BH, QLDN, khác

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Quản lý danh sách các chứng từ phân bổ chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí khác cho các công trình, đơn hàng, hợp đồng hoặc đơn vị để xác định lãi/lỗ cho từng công trình, đơn hàng, hợp đồng và đơn vị.

Cách thao tác

Vào menu Nghiệp vụ\Tổng hợp\Phân bổ chi phí BH, QLDN, khác:

HDSD_TONGHOP_PhanbochiphiBH_QLDN_khac_manhinhds

Tại đây, có thể thực hiện các chức năng sau:

8 Lập chứng từ phân bổ chi phí cho công trình, đơn hàng, hợp đồng, đơn vị

Xem thêm

Giới thiệu chức năng chung trên thanh công cụ tại các phân hệ nghiệp vụ