Bỏ khoá sổ kỳ kế toán

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Tổng hợp >

Bỏ khoá sổ kỳ kế toán

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Sau khi khóa sổ kế toán, nếu muốn sửa đổi một chứng từ có ngày chứng từ nhỏ hơn ngày khóa sổ, cần thực hiện chức năng Bỏ khóa sổ kỳ kế toán.

Cách thao tác

Vào menu Nghiệp vụ\Tổng hợp\ Bỏ khoá sổ kỳ kế toán:

Tonghop_Bokhoasokyketoan

Nhập ngày khóa sổ được đặt lại tại mục Đặt ngày khóa sổ về ngày

Nhấn Thực hiện để thực hiện việc bỏ khóa sổ