Hợp đồng bán

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Hợp đồng >

Hợp đồng bán

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Quản lý danh sách các hợp đồng bán, tình hình thực hiện các hợp đồng bán => các hợp đồng này có thể được sử dụng làm căn cứ để lập hóa đơn bán hàng cho khách hàng, giúp kế toán theo dõi một cách tổng thể các hợp đồng bán hàng đã được ký kết với khách hàng.

HDSD_HOPDONG_Hopdongban_manhinhds

Trên tab Hợp đồng bán, có thể thực hiện các chức năng sau:

8 Lập hợp đồng bán

8 Cập nhật tình trạng thực hiện của hợp đồng bán

8 Khai báo thông tin đối tượng cần liên hệ đối với từng hợp đồng

8 Khai báo các khoản dự kiến sẽ chi cho hợp đồng

8 Khai báo thực tế các khoản đã chi cho hợp đồng

8 Khai báo các khoản thu được từ hợp đồng

8 Thực hiện ghi nhận doanh số cho hợp đồng

Xem thêm

Giới thiệu chức năng chung trên thanh công cụ tại các phân hệ nghiệp vụ

Thiết lập mẫu trên giao diện danh sách hợp đồng bán