Khai báo các khoản thu từ hợp đồng

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Hợp đồng > Hợp đồng bán >

Khai báo các khoản thu từ hợp đồng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép khai báo các khoản thu được từ hợp đồng bán.

Cách thao tác

Để khai báo được các khoản thu được từ hợp đồng bán, có thể thực hiện theo một trong hai cách sau:

Cách 1: Lập chứng từ thu cho hợp đồng bán trên phân hệ Quỹ, Ngân hàng, Bán hàng, Tổng hợp => sau khi lập xong chứng từ sẽ được tự động lấy sang tab Thực thu của hợp đồng bán:

HDSD_HOPDONG_Khaibaocackhoanthu_b1

Cách 2: Chọn chứng từ thu vào hợp đồng bán => cách này được thực hiện như sau:

oĐầu tiên, lập các chứng từ thu tiền hoặc bán hàng, nhưng không thống kê chi tiết theo hợp đồng bán:

HDSD_HOPDONG_Khaibaocackhoanthu_b2

oSau đó trên tab Thực thu của hợp đồng bán, thực hiện chức năng Chọn chứng từ:

HDSD_HOPDONG_Khaibaocackhoanthu_b3

oSau khi chọn xong chứng từ thu và nhấn Đồng ý, hệ thống sẽ tự động lấy thông tin chứng từ vừa chọn ra tab Thực thu của hợp đồng bán.

NOTE_iconnoteĐể xoá thông tin khoản thực thu của hợp đồng bán, chọn thông tin cần xoá trên tab Thực thu, sau đó nhấn chuột phải và chọn chức năng Loại bỏ.