Thực hiện ghi nhận doanh số

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Hợp đồng > Hợp đồng bán >

Thực hiện ghi nhận doanh số

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép ghi nhận doanh số cho từng hợp đồng bán

Cách thao tác

Để ghi nhận doanh số cho hợp đồng bán, thực hiện theo hướng dẫn sau:

Sau khi hợp đồng bán được cất giữ, hệ thống sẽ tự động sinh ra các đề nghị ghi nhận doanh số trên tab Ghi nhận doanh số => với mỗi mặt hàng được khai báo trên hợp đồng bán hệ thống sinh ra một bản ghi đề nghị tương ứng:

HDSD_HOPDONG_Ghinhandoanhso_b1

Nếu muốn sửa lại thông tin đề nghị ghi nhận doanh số đã được hệ thống tự động sinh ra, chọn đề ghị cần sửa trên tab Ghi nhận doanh số, sau đó chọn chức năng Đề nghị ghi doanh số:

HDSD_HOPDONG_Ghinhandoanhso_b2

Sau khi đã sửa xong và lưu lại đề nghị ghi nhận doanh số (nếu có), chọn hợp đồng trên màn hình danh sách, sau đó nhấn chuột phải và chọn chức năng Ghi doanh số:

HDSD_HOPDONG_Ghinhandoanhso_b3

Sau khi chọn xong chức năng Ghi doanh số, các bản ghi trên tab Ghi nhận doanh số sẽ chuyển từ loại Đề nghị ghi doanh số thành Doanh số ghi nhận:

HDSD_HOPDONG_Ghinhandoanhso_b4

NOTE_iconnoteVới các hợp đồng đã được ghi nhận doanh số, có thể bỏ ghi nhận doanh số bằng cách chọn hợp đồng đó trên danh sách, sau đó chọn chức năng Bỏ ghi doanh số.

Xem thêm

Tìm nhanh nhân viên

Tìm nhanh vật tư, hàng hoá