Hủy doanh số

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Hợp đồng > Hợp đồng bán >

Hủy doanh số

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng này được thực hiện trong trường hợp hợp đồng đã ghi doanh số nhưng vì một số lý do nào đó cần phải hủy doanh số đã ghi nhận

Cách thao tác

Trên danh sách hợp đồng bán, chọn hợp đồng cần hủy doanh số, nhấn chuột phải chọn chức năng Hủy doanh số:

HDSD_HOPDONG_Huydoanhso

Nhập ngày hủy doanh số, Doanh số cần hủy (lưu ý: không được hủy doanh số quá số đã ghi nhận).

Sau đó nhấn Đồng ý.