Báo cáo hợp đồng

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Hợp đồng >

Báo cáo hợp đồng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chương trình hỗ trợ theo dõi và xem nhanh được các báo cáo phân tích hợp đồng như sau:

1.Báo cáo tổng  hợp lãi lỗ theo hợp đồng

2.Báo cáo chi tiết lãi lỗ theo hợp đồng

3.Tổng hợp doanh số hợp đồng theo đơn vị

4.Tổng hợp doanh số mặt hàng theo hợp đồng bán

5.Tổng hợp tình hình chi theo hợp đồng bán

Cách thao tác

Trên màn hình phân hệ hợp đồng, chọn tab Báo cáo phân tích

Nhấn chọn biểu tượng PhanheHopdong_BaocaoHopdong_iconChonbaocao

PhanheHopdong_Baocaohopdong_formChonbaocao

Chọn báo cáo cần xem bằng cách nhấn mũi tên bên phải mục Báo cáo và chọn trong danh sách sổ xuống

Chọn Chi nhánh (nếu cần), sau đó thiết lập kỳ báo cáo

Khai báo các thông tin có liên quan khác rồi nhấn Đồng ý

NOTE_iconnoteSau khi khai báo thông tin về kỳ báo cáo, Tình trạng HĐ, Đơn vị,.., nếu nhấn nút Xóa điều kiện thì chương trình sẽ tự động chuyển lại các giá trị trước khi khai báo