Các điểm mới trên MISA SME.NET 2015

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Hợp đồng >

Các điểm mới trên MISA SME.NET 2015

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

1.Nghiệp vụ

 

 

STT

Nhóm nghiệp vụ

Nghiệp vụ

Cách làm trên MISA SME.NET 2015

Cách làm trên MISA SME.NET 2012

 

2


Ghi nhận doanh số bán hàng cho nhân viên kinh doanh theo hợp đồng

Điểm khác:

 

MISA SME.NET 2015 cho phép Một hợp đồng cho phép ghi nhận doanh số cho 1 hoặc nhiều nhân viên kinh doanh

Cách thao tác:

Vào phân Hợp đồng\tab Hợp đồng bán

Chọn hợp đồng muốn ghi nhận doanh số, nhấn tab Ghi nhận doanh số

Nhấn nút Đề nghị ghi doanh số, trên màn hình giao diện Đề nghị ghi doanh số hợp đồng, nhấn mũi tên chọn nhân viên tại cột Nhân viên

Lần lượt khai báo các thông tin cần thiết và doanh số ghi nhận cho từng nhân viên

Nhấn Đồng ý

 

Một hợp đồng cho phép ghi nhận doanh số chỉ cho nhân viên kinh doanh thực hiện hợp đồng

 

 

2.Báo cáo

 

STT

Tên báo cáo trên MISA SME.NET  2012

Tên báo cáo trên MISA SME.NET  2015

Cách xem báo cáo trên MISA SME.NET  2015

 

1

Báo cáo khoản mục chi phí theo tài khoản và hợp đồng bán

Chưa có

 

2

Tổng hợp doanh số theo phòng ban

Tổng hợp doanh số hợp đồng theo đơn vị

Vào cây danh sách báo cáo trên chương trình

Chọn nhóm báo cáo Hợp đồng\Tổng hợp doanh số hợp đồng theo đơn vị

3

Báo cáo tình hình chi theo hợp đồng bán (Quản trị nội bộ)

Tổng hợp tình hình chi theo hợp đồng bán

Vào cây danh sách báo cáo trên chương trình

Chọn nhóm báo cáo Hợp đồng\Tổng hợp tình hình chi theo hợp đồng bán

4

Chi tiết hợp đồng

Chưa có

 

5

Báo cáo chi phí theo hợp đồng bán (Quản trị nội bộ)

Mẫu đặc thù của MISA

 

6

Báo cáo chi tiết lãi lỗ theo hợp đồng

Báo cáo chi tiết lãi lỗ theo hợp đồng

Vào cây danh sách báo cáo trên chương trình

Chọn nhóm báo cáo Hợp đồng\Báo cáo chi tiết lãi lỗ theo hợp đồng

7

Báo cáo tổng hợp lãi lỗ theo hợp đồng

Báo cáo tổng hợp lãi lỗ theo hợp đồng

Vào cây danh sách báo cáo trên chương trình

Chọn nhóm báo cáo Hợp đồng\Báo cáo tổng hợp lãi lỗ theo hợp đồng

8

Tổng hợp công nợ theo nhân viên và hợp đồng

Chưa có

 

9

Thống kê đơn đặt hàng còn nợ (Chưa sinh hợp đồng bán)

Đặc thù MISA

 

10

Tổng hợp công nợ theo nhà cung cấp và hợp đồng

Tổng hợp công nợ phải trả (theo hợp đồng)

Vào cây danh sách báo cáo trên chương trình

Chọn nhóm báo cáo Mua hàng\Báo cáo Tổng hợp công nợ phải trả nhà cung cấp

Chọn thống kê theo Hợp đồng mua

11

Tổng hợp công nợ theo hợp đồng và nhân viên

Chưa có

 

12

Tổng hợp công nợ theo khách hàng và hợp đồng

Tổng hợp công nợ phải thu khách hàng(theo hợp đồng)

Vào cây danh sách báo cáo trên chương trình

Chọn nhóm báo cáo Bán hàng\Báo cáo Tổng hợp công nợ phải thu khách hàng

Chọn thống kê theo Hợp đồng

13

Báo cáo tình hình công nợ phải thu theo hợp đồng bán (Quản trị nội bộ)

Tổng hợp công nợ phải thu khách hàng(theo hợp đồng)

Vào cây danh sách báo cáo trên chương trình

Chọn nhóm báo cáo Bán hàng\Báo cáo Tổng hợp công nợ phải thu khách hàng

Chọn thống kê theo Hợp đồng

14

Chi tiết công nợ theo hợp đồng và nhân viên

Chưa có

 

15

Chi tiết tài khoản theo hợp đồng và đối tượng tập hợp chi phí

 

 

16

Chi tiết công nợ theo khách hàng và hợp đồng

Chi tiết công nợ phải thu khách hàng (theo hợp đồng)

Vào cây danh sách báo cáo trên chương trình

Chọn nhóm báo cáo Bán hàng\Báo cáo Chi tiết công nợ phải thu khách hàng

Chọn thống kê theo Hợp đồng

17

Sổ chi tiết theo dõi công nợ hợp đồng mua

Chưa có

 

18

Sổ chi tiết theo dõi công nợ hợp đồng mua (Mẫu mới)

Chi tiết công nợ phải trả (theo hợp đồng mua)

Vào cây danh sách báo cáo trên chương trình

Chọn nhóm báo cáo Mua hàng\Báo cáo Chi tiết công nợ phải trả nhà cung cấp

Chọn thống kê theo Hợp đồng mua

19

Sổ chi tiết theo dõi công nợ hợp đồng bán

Chi tiết công nợ phải thu khách hàng (theo hợp đồng)

Vào cây danh sách báo cáo trên chương trình

Chọn nhóm báo cáo Bán hàng\Báo cáo Chi tiết công nợ phải thu khách hàng

Chọn thống kê theo Hợp đồng

20

Sổ chi tiết theo dõi công nợ hợp đồng bán (Mẫu mới)

Chi tiết công nợ phải thu (theo hợp đồng bán)

Vào cây danh sách báo cáo trên chương trình

Chọn nhóm báo cáo Bán hàng\Báo cáo Chi tiết công nợ phải thu khách hàng

Chọn thống kê theo Hợp đồng

21

Chi tiết công nợ theo nhân viên và hợp đồng

Chưa có

 

22

Liệt kê hợp đồng

Xem trên danh sách hợp đồng

Vào phân hệ Hợp đồng/tab Hợp đồng bán

Nhấn mũi tên bên phải chức năng Mẫu, chọn Mẫu chuẩn

23

Tình hình thực hiện hợp đồng bán

Xem trên danh sách hợp đồng

Vào phân hệ Hợp đồng/tab Hợp đồng bán

Nhấn mũi tên bên phải chức năng Mẫu, chọn Công nợ phải thu

24

Tình hình thực hiện hợp đồng mua

Xem trên danh sách hợp đồng

Vào phân hệ Hợp đồng/tab Hợp đồng bán

Nhấn mũi tên bên phải chức năng Mẫu, chọn Công nợ phải trả

25

Sổ chi tiết tài khoản theo hợp đồng

 

Chưa rõ mục đích

26

Tổng hợp doanh số mặt hàng theo hợp đồng bán

Tổng hợp doanh số mặt hàng theo hợp đồng bán

 

Vào cây danh sách báo cáo trên chương trình

Chọn nhóm báo cáo Hợp đồng\Báo cáo Tổng hợp doanh số mặt hàng theo hợp đồng bán

27

Báo cáo tình hình thu hồi công nợ

 

 

28

Tổng hợp công nợ phải trả nhà cung cấp theo hợp đồng và ngoại tệ

Tổng hợp công nợ phải trả NCC (theo hợp đồng)

 

Vào cây danh sách báo cáo trên chương trình

Chọn nhóm báo cáo Mua hàng\Báo cáo Tổng hợp công nợ phải trả NCC

Chọn thống kê theo Hợp đồng mua

Trên màn hình kết quả báo cáo, nhấn mũi tên bên phải chức năng Mẫu, chọn Mẫu ngoại tệ

29

Chi tiết công nợ phải trả nhà cung cấp theo hợp đồng và ngoại tệ

Chi tiết công nợ phải trả NCC (theo hợp đồng)

 

Vào cây danh sách báo cáo trên chương trình

Chọn nhóm báo cáo Mua hàng\Báo cáo Chi tiết công nợ phải trả NCC

Chọn thống kê theo Hợp đồng mua

Trên màn hình kết quả báo cáo, nhấn mũi tên bên phải chức năng Mẫu, chọn Mẫu ngoại tệ

30

Báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện hợp đồng bán

Có thể xem trên danh sách hợp đồng bán hoặc trên báo cáo Tổng hợp công nợ phải thu khách hàng (theo hợp đồng)

Xem trên danh sách hợp đồng

Vào phân hệ Hợp đồng/tab Hợp đồng bán

Nhấn mũi tên bên phải chức năng Mẫu, chọn Công nợ phải thu

Xem báo cáo Tổng hợp công nợ phải thu khách hàng (theo hợp đồng)

Vào cây danh sách báo cáo trên chương trình

Chọn nhóm báo cáo Bán hàng\Báo cáo Tổng hợp công nợ phải thu khách hàng

Chọn thống kê theo Hợp đồng

31

Báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện hợp đồng bán theo nhân viên

Xem trên danh sách hợp đồng bán

Vào phân hệ Hợp đồng/tab Hợp đồng bán

Nhấn mũi tên bên phải chức năng Mẫu, chọn Công nợ phải thu