Phân tích tài chính

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ >

Phân tích tài chính

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép xem nhanh tình hình tài chính của doanh nghiệp thông qua các biểu đồ, chỉ tiêu tài chính:

Chỉ tiêu tài chính

Biều đồ doanh thu

Biều đồ chi phí

Biểu đồ lãi, lỗ

Biểu đồ công nợ

Biểu đồ tồn to