Lãi, lỗ

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Phân tích tài chính >

Lãi, lỗ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chương trình cung cấp Biểu đồ phân tích lãi lỗ theo nhiều tiêu chí: Theo thời gian, Đơn vị, .. từ đó dễ dàng nắm bắt được lãi lỗ thực tế theo từng thời điểm cụ thể

HDSD_BANLAMVIEC_Lailo_manhinhds

Trên màn hình giao diện tab Lãi lỗ, nhấn biểu tượng Phantichtaichinh_TabDoanhthu_iconChonthamso:

HDSD_BANLAMVIEC_Lailo_thamsobaocao

Chọn các thông tin Phân tích theo, Đơn vị, ...

Nhấn Đồng ý