Công nợ

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Phân tích tài chính >

Công nợ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chương trình cung cấp Biểu đồ phân tích công nợ thành các khoản Nợ bình thường, Nợ khó đòi, Nợ không thể đòi theo nhiều tiêu chí theo thời gian, từ đó dễ dàng nắm bắt được số liệu từng kiểu công nợ tại từng thời điểm cụ thể

HDSD_BANLAMVIEC_Congno_manhinhds

Trên màn hình giao diện tab Công nợ, nhấn biểu tượng Phantichtaichinh_TabDoanhthu_iconChonthamso:

HDSD_BANLAMVIEC_Congno_thamso

Chọn các thông tin Phân tích theo, Đến ngày, ...

Nhấn Đồng ý