Tồn kho

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Phân tích tài chính >

Tồn kho

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chương trình cung cấp Biểu đồ phân tích tồn kho theo nhiều tiêu chí, từ đó NSD dễ dàng nắm bắt được giá trị tồn kho tại từng thời điểm cụ thể

HDSD_BANLAMVIEC_Tonkho_manhinhds

Trên màn hình giao diện tab Tồn kho, nhấn biểu tượng Phantichtaichinh_TabDoanhthu_iconChonthamso:

HDSD_BANLAMVIEC_Tonkho_thamsobaocao

Chọn các thông tin Phân tích theo, Chỉ tiêu, , ...

Nhấn Đồng ý