Chi phí

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Phân tích tài chính >

Chi phí

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chương trình cung cấp Biểu đồ phân tích chi phí theo nhiều tiêu chí: Theo thời gian, Đơn vị, Khoản mục chi phí... từ đó dễ dàng nắm bắt được chi phí thực tế theo nhiều tiêu chí

HDSD_BANLAMVIEC_CHIPHI_b1_01

Trên màn hình giao diện tab Chi phí, nhấn biểu tượng Phantichtaichinh_TabDoanhthu_iconChonthamso:

HDSD_BANLAMVIEC_CHIPHI_b2_01

Chọn các thông tin Thời gian, Đơn vị, ...

Nhấn Đồng ý