Doanh thu

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Phân tích tài chính >

Doanh thu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chương trình cung cấp Biểu đồ phân tích doanh thu theo nhiều tiêu chí: Theo thời gian, Nhóm vật tư hàng hóa, Mặt hàng, Đơn vị, Địa phương... từ đó dễ dàng nắm bắt được doanh thu thực tế theo nhiều tiêu chí

HDSD_BANLAMVIEC_DOANHTHU_b1

Trên màn hình giao diện tab Doanh thu, nhấn biểu tượng Phantichtaichinh_TabDoanhthu_iconChonthamso:

HDSD_BANLAMVIEC_Doanhthu_b2_thamso

Chọn các thông tin Phân tích theo, Đơn vị, ...

Nhấn Đồng ý