Danh sách VTHH theo số lượng tồn tối thiểu

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Phân tích tài chính > Chỉ tiêu tài chính >

Danh sách VTHH theo số lượng tồn tối thiểu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép xem danh sách vật tư hàng hóa theo số lượng tồn tối thiểu

 

 

Phantichtaichinh_Chitieutaichinh_DS VTHH_theosoluongtontoithieu

 

Để tùy chọn lấy dữ liệu của chi nhánh, nhấn biểu tượng Chi_tieu_tai_chinh_05:

HDSD_BANLAMVIEC_DsVTHHtheosoluongtontoithieu

Chọn chi nhánh có liên quan

Khi tích chọn Số lượng tồn < Số lượng tồn tối thiểu: Hiển thị VTHH mà có số lượng tồn ở từng kho < Số lượng tồn tối thiểu của VTHH đó

Khi tích chọn Số lượng tồn < hoặc = Số lượng tồn tối thiểu + với: Hiển thị VTHH mà có số lượng tồn ở từng kho < hoặc = Số lượng tồn tối thiểu của VTHH đó cộng với số liệu tự nhập vào

Nhấn Đồng ý để xem số liệu tổng hợp theo các điều kiện vừa thiết lập

Để Phóng to hoặc thu nhỏ màn hình báo cáo nhanh Danh sách VTHH theo số lượng tồn tối thiểu, nhấn chuột phải trên màn hình báo cáo và chọn Phóng to/Thu nhỏ