Chỉ tiêu tài chính

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Phân tích tài chính >

Chỉ tiêu tài chính

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

HDSD_Chitieutaichinh

Tai đây, có thể tùy chọn hiển thị các thông tin cần quan tâm:

Biểu đồ Doanh thu theo sản phẩm

Biểu đồ Doanh thu và chi phí

Số dư tài khoản

Số liệu tổng hợp

Tình hình sức khỏe doanh nghiệp

Phải thu khách hàng

Phải trả nhà cung cấp

Danh sách VTHH theo số lượng tồn tối thiểu