Số liệu tổng hợp

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Phân tích tài chính > Chỉ tiêu tài chính >

Số liệu tổng hợp

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép xem số dư tổng hợp về Tiền mặt, Tiền gửi, Tổng tiền, Doanh thu, Chi phí, ....theo từng khoảng thời gian cụ thể

 

 

Phantichtaichinh-Chitieutaichinh_Solieutonghop

 

Để tùy chọn lấy dữ liệu của chi nhánh, nhấn biểu tượng Chi_tieu_tai_chinh_05:

PhantichTC_chitieutaichinh_Solieutong_Tuychon

Chọn chi nhánh muốn xem số liệu bằng cách nhấn chuột vào mũi tên bên phải mục Chi nhánh

Khai báo thông tin về kỳ báo cáo muốn xem số liệu tổng hợp

Nhấn Đồng ý để xem số liệu tổng hợp theo các điều kiện vừa thiết lập

Để Phóng to hoặc thu nhỏ màn hình báo cáo nhanh Số liệu tổng hợp, nhấn chuột phải trên màn hình báo cáo và chọn Phóng to/Thu nhỏ